京都大学 大学院経済学研究科・経済学部

Professors Emeritus

Mitsuharu Ito 1985.4 – 1991.3
Tsuneo Ishikawa 1983.8 – 1993.3
Satoru Nakamura 1969.4 – 1995.3
Hiroyuki Yamada 1958.4 – 1995.3
Kiyoji Kisaki 1977.4 – 1995.3
Hidekazu Nomura 1962.10 – 1996.3
Yoshiharu Ozaki 1964.4 – 1996.3
Jun Ikegami 1961.4 – 1997.3
Masanori Nozawa 1965.7 – 1998.3
Satoshi Sechiyama 1969.4 – 2000.3
Kozo Kikuchi 1977.4 – 2000.3
Bunji Nakai 1990.4 – 2000.3
Hisashi Watanabe 1975.4 – 2001.3
Fumio Kondo 1985.4 – 2003.3
Isshin Nakano 1969.11 – 2004.3
Isao Akaoka 1967.11 – 2005.3
Akira Furukawa 1994.4 – 2006.3
Yoshihiko Motoyama 1977.4 – 2006.3
Toshiaki Tachibanaki 2003.4 – 2007.3
Yasuyuki Kazusa 1995.4 – 2007.3
Masahiro Shimotani 1980.11 – 2008.3
Masao Tao 1993.4 – 2008.3
Hiromi Yamamoto 1997.4 – 2009.3
Shuzo Nishimura 1981.4 – 2009.3
Kimio Morimune 2001.10 – 2010.3
Kiichiro Yagi 1984.4 – 2010.3
Kazuo Yoshida 1987.4 – 2012.3
Hiroshi Onishi 1991.4 – 2012.3
Sachio Imakubo 1990.4 – 2012.3
Hideo Tanaka 1990.4 – 2013.3
Kazuhiro Ueta 1981.6 – 2017.3
Kazuo Hori 1989.6 – 2017.3
Tatsuhiko Nariu 1998.4 – 2018.3