NAOTO JINJI

 

 

 

Publications

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Rules of Origin and Technology Spillovers from Foreign Direct Investment under International Duopoly (with Yoshihiro Mizoguchi), Japan and the World Economy, 40: 47-60 (2016). DOI: 10.1016/j.japwor.2016.09.002 (A discussion paper version can be downloaded from here.) New!

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Optimal Rules of Origin with Asymmetric Compliance Costs under International Duopoly (with Yoshihiro Mizoguchi), Journal of Industry, Competition and Trade 16(1): 1-24 (2016) (DOI: 10.1007/s10842-015-0202-z) (A discussion paper version can be downloaded from here.) 

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Trade Patterns and International Technology Spillovers: Evidence from Patent Citations (with Xingyuan Zhang and Shoji Haruna), Review of World Economics 151(4): 635-658 (2015) (DOI: 10.1007/s10290-015-0223-z).

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @International Knowledge Flows and Productivity: Intra- vs. Inter-Industry Spillovers (with Xingyuan Zhang), International Economic Journal 29(3): 451-474 (2015) (DOI: 10.1080/10168737.2015.1041543).

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Comparative Statics for Oligopoly: A Generalized Result, Economics Letters 124: 79-82 (2014) (DOI 10.1016/j.econlet.2014.04.026). (A discussion paper version can be downloaded from here.)

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Strategic Investment Subsidies under Asymmetric Oligopoly (with Tsuyoshi Toshimitsu), Review of Development Economics 18(3): 490-501 (2014).

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @An Economic Theory of the SPS Agreement. In Mercurio, B. and K.-J. Ni, eds. Science and Technology in International Economics Law: Balancing Competing Interests. Taylor & Francis, pp. 53-72 (2014). (A discussion paper version can be downloaded from here.)

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Strategic R&D Policy in a Quality-differentiated Industry with Three Exporting Countries (with Tsuyoshi Toshimitsu), Japan and the World Economy 28: 132-142 (2013). (A discussion paper version can be downloaded from here.)

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Social Dumping and Trade Policy, The International Economy 16: 59-77 (2013).

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @The Effect of Regional Trade Agreements on Technology Spillovers through International Trade (with Xingyuan Zhang and Shoji Haruna). In S. Egashira, eds. Globalism and Regional Economy. Routledge, pp. 49-66 (2013). (A discussion paper version can be downloaded from here)

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Is Corporate Environmentalism Good for Domestic Welfare?, Review of International Economics, 21(5): 901-911 (2013).

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Fisheries Subsidies and Management in Open Economies, Marine Resource Economics 27(1): 25-41 (2012). (A discussion paper version can be downloaded from here).

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Factor Market Monopsony and International Duopoly, Journal of International Trade & Economic Development 21(2): 271-286 (2012). (DOI: 10.1080/09638191003731278)

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Patent Citations, Technology Diffusion, and International Trade: Evidence from Asian Countries (with Shoji Haruna and Xingyuan Zhang), Journal of Economics and Finance, 34(4): 365-390 (2010) (DOI 10.1007/s12197-009-9078-2)

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Is the Development of Agro-Processing Industry Pro-Poor?: The Case of Thailand (with Michio Watanabe and Mitsuyo Kurihara), Journal of Asian Economics 20: 443-455 (2009).

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @A Note on Strategic Trade Policy and Endogenous Quality Choice (with Tsuyoshi Toshimitsu), Review of International Economics 16(1): 173-185 (2008).

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Quality Differentiation, Welfare, and the Mode of Competition in a Vertically Differentiated Product Market: A Note (with Tsuyoshi Toshimitsu), Japanese Economic Review 58(3): 407-416 (2007). Abstract

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @International Trade and Renewable Resources under Asymmetries of Resource Abundance and Resource Management, Environmental and Resource Economics 37(4): 621-642 (2007). (A discussion paper version can be downloaded from here). Abstract

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Tariff Revenue Competition in a Free Trade Area: The Case of Asymmetric Large Countries (with Taiji Furusawa), Review of Development Economics 11(2): 300-312 (2007). (A discussion paper version can be downloaded from here). Abstract

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @International Trade and Terrestrial Open-access Renewable Resources in a Small Open Economy, Canadian Journal of Economics 39(3): 790-808 (2006).  Abstract

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Optimal Policy for Product R&D with Endogenous Quality Ordering: Asymmetric Duopoly (with Tsuyoshi Toshimitsu), Australian Economic Papers, 45(2): 127-140 (2006). (A discussion paper version can be downloaded from here). Abstract

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Strategic Use of Recycled Content Standards under International Duopoly (with Keisaku Higashida), Journal of Environmental Economics and Management, 51(2): 242-257 (2006). (A discussion paper version, which includes technical appendix, can be downloaded from here).  Abstract

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Endogenous Timing in a Vertically Differentiated Duopoly with Quantity Competition, Hitotsubashi Journal of Economics 45: 119-127 (2004). Abstract

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Minimum Quality Standards under Asymmetric Duopoly with Endogenous Quality Ordering: A Note, (with Tsuyoshi Toshimitsu) Journal of Regulatory Economics 26(2): 189-199 (2004). Abstract

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Strategic Mandatory Labelling of Biotechnology Products in the Absence of Quality Difference, International Trade Journal 17(4): 305-320 (2003). Abstract

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Strategic Policy for Product R&D with Symmetric Costs, Canadian Journal of Economics 36(4): 993-1006 (2003). Abstract  The unpublished technical appendix can be downloaded from here.

 

WORKING PAPERS

(1) Intellectual Property Rights and International Trade

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Intellectual Property Rights Protection and R&D in North-South Trade with Foreign Direct Investment, Revised April 2011.

 

(2) Trade/FDI and Technology Spillovers

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Do Regional Trade Agreements Enhance International Technology Spillovers? (with Xingyuan Zhang and Shoji Haruna). Kyoto University, Graduate School of Economics, Research Project Center Discussion Paper Series No. E-12-010. (January 2013)

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Does the Structure of Multinational Enterprises' Activity Affect Technology Spillovers? (with Xingyuan Zhang and Shoji Haruna), March 2011. RIETI Discussion Paper Series No. 11-E-027. (March 2011)

 

(3) Heterogeneous Firms and Globalization Strategy

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @Does Tobinfs q Matter for Firmsf Choices of Globalization Mode? (with Xingyuan Zhang and Shoji Haruna), March 2011. RIETI Discussion Paper Series No. 11-E-061. (July 2011)

 

(4) Environmental policy and Trade & the Environment

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @The Effects of Emission Taxes on Pollution through the Diffusion of Clean Technology: The Presence of Green Consumers (with Wenjun Sun) Kyoto University, Graduate School of Economics, Research Project Center Discussion Paper Series No. E-14-014. (December 2014)

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @ Does Exporting Improve Firms' CO Emissions Intensity and Energy Intensity? Evidence from Japanese manufacturing (with Hiroaki Sakamoto) RIETI Discussion Paper Series No.

  

15-E-130

 (November 2015).

(5) Trade and Culture

ΰ–Ύ: C:\Naoto\Home Page\Kyoto-U\Research\image004.gif @How Does UNESCO's Convention on Cultural Diversity Affect Trade in Cultural Goods? (with Ayumu Tanaka) RIETI Discussion Paper Series No. 15-E-126 (November 2015).

Top of the page

 

Return to Jinji's Home Page (Japanese)

Return to Jinji's Home Page (English)


Last Updated : April 12, 2017